مفهوم Outer Join در اکسس

فرض کنید که دو جدول در یک پایگاه داده وجود دارند که بین آنها ارتباط از نوع یک به چند می باشد. با ارتباط Inner join بین دو جدول و انتخاب فیلدهایی از دو جدول در یک پرس و جو، تنها رکوردهایی از هر جدول در نتیجه مشاهده خواهند شد که به ازای فیلد کلید اصلی یا خارجی آنها مقداری در جدول دیگر موجود باشد. به طور مثال در ارتباط بین دو جدول فرضی مشتری ها و سفارش ها اگر یک مشتری هیچ سفارشی ثبت نکرده باشد، در پرس و جوی سفارش های هر مشتری دیده نخواهد شد. حال برای آشنایی با مفهوم Outer Join به مثال زیر توچه کنید : یک جدول برای ثبت نام بخش ها یا دپارتمان های یک شرکت با تنظیمات زیر می سازیم. مفهوم Outer Join در اکسس و اطلاعات زیر را درون آن درج می کنیم. مفهوم Outer Join در اکسس جدول بعدی ما اطلاعات کارمندان شرکت و مخصوصا اینکه هر شخص به چه دپارتمانی تعلق دارد را در خود ذخیره می کند. مفهوم Outer Join در اکسس مفهوم Outer Join در اکسس حال برای آشنایی با مفهوم Left Outer Join در نمای طراحی یک پرس و جوی جدید به SQL View می رویم و کد زیر را در آن می نویسیم.
 SELECT Employees.EmployeeNumber, Employees.FirstName, Employees.LastName, Departments.Department, Employees.Title FROM Departments LEFT OUTER JOIN Employees ON Departments.Code = Employees.DepartmentCode;
نتیجه اجرا به صورت زیر خواهد بود. مفهوم Outer Join در اکسس درحالیکه اگر همین پرس و جو را به دستور Right Outer Join بنویسیم نتیجه به صورت زیر خواهد بود : مفهوم Outer Join در اکسس  
نویسنده : وحید فرزام
تاریخ انتشار : 1392-12-23 03:30:00
338

0 نظر

user


تازه ترین ها